Regulamin Sklepu Internetowego AIRCARE by Klimawent

www.aircare.com.pl z dnia 22.06.2015

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.aircare.com.pl prowadzony jest przez firmę KLIMAWENT S.A.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie
   z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć
   ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku,
   w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje
   się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy
   jest dostępne pod adresemhttp://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 9. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://www.aircare.com.pl
 11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji
   na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 12. Przedmiotem działalności sklepu internetowego aircare.pl jest sprzedaż detaliczna oczyszczacza powietrza
   za pośrednictwem sieci Internet.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące
   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 • mediację
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

 

 

 

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego
   oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość; 5) SKLEP – sklep internetowy dostępny
   pod adresem: https://www.aircare.com.pl
 5. SPRZEDAWCA– KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194 o numerze NIP: 958-15-92-135 oraz REGON: 220631262, KRS 308902.
 6. USŁUGODAWCA - KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194 o numerze NIP: 958-15-92-135 oraz REGON: 220631262, KRS 308902.
 7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
   której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego;
 11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 14. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
 15. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane
   na stronie internetowej formy płatności;
 16. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 17. DOKUMENT SPRZEDAŻY - Paragon będący potwierdzeniem umowy sprzedaży;
 18. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 19. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci
   norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany
   jest przez Sprzedawcę;
 20. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń
   oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 21. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 22. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 23. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 24. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę
   jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 25. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 26. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 27. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji
   w Sklepie internetowym;
 28. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 29. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

III ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://www.aircare.com.pl oraz mailowo pod adresem: sklep@aircare.com.pl
 2. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem
   dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu
   do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie należy uzupełnić dane adresowe: Imię i Nazwisko lub nazwę Firmy/ Ulica, numer domu, mieszkania/Kod pocztowy/Miejscowość/Telefon/Adres e-mail, dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wysyłki towaru i sposobu płatności. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „Kupuję i zapłacę” celem potwierdzenia złożonego zamówienia.
 10. Po dokonaniu wszystkich określonych powyżej czynności należy przejść do podsumowania i potwierdzić zamówienie w celu jego złożenia.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób
   są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 12. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli
   nie zostało ono wysłane.
 13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 14. W przypadku zamówienia na więcej niż 1 produkt formularz zamówienia oblicza i dodaje w podsumowaniu jedną, najwyższą kwotę przesyłki wybraną z zamawianych produktów (lub 0 zł w przypadku dostawy gratis). W przypadku zakupu więcej
   niż jednego produktu może okazać się, że spakowanie ich w jedną paczkę jest niemożliwe. W takich przypadkach
   przy potwierdzeniu zamówienia sklep poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty do kosztu transportu i w przypadku akceptacji przez Kupującego, zamówienie zostanie potwierdzone.
 15. W przypadkach określonych jako „WYSYŁKA GRATIS” nie ulega pomniejszeniu cena towaru prezentowanego na stronie sklepu, za wyjątkiem sytuacji zaznaczenia takiej informacji w opisie produktu. Wysyłka gratis oznacza, że koszt wysyłki ponosi Sklep.
 16. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w terminie do 2 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty/wysłania potwierdzenia o dokonanej wpłacie. Każdorazowo termin realizacji określony jest przy danym produkcie. Terminy realizacji zamówienia określone są w tabelce u góry opisu każdego produktu.
 17. Termin realizacji nie obejmuje czasu transportu. Deklarowany czas dostawy produktu do Kupującego wynosi 1-2 dni robocze.
 18. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

 

 

 

IV SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

o    przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia
 lub dokumentu pro-forma (na życzenie Kupującego) na konto: 19 1500 1025 1218 8005 5505 0000 KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194 określając jako tytuł wpłaty Nr zamówienia

o    za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru

o    przelew elektroniczny

o    zapłata kartą kredytową poprzez system PayU

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących
   w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień
   już realizowanych.

 

V REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi
   w cenniku transportu.
 3. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności, przy wyborze płatności przelewem lub innych przelewów. Niezwłocznie po złożeniu i skompletowaniu zamówienia realizowane są dostawy za pobraniem.
 4. Ceny transportu zależne są od sposobu składanego zamówienia jak również wybranego sposobu zapłaty i są podawane Klientowi w momencie składania zamówienia.
 5. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostępne sposoby dostawy są widoczne
   na poziomie Koszyka.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego.
   W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 9. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 8 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia
 11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego
  z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 12. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciel podmiotu realizującego dostawę (kurier) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego
   w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się,
   aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 516-387-533, bądź na adres e-mail: sklep@aircare.com.pl
 13. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).
   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 516-387-533, bądź na adres
   e-mail: sklep@aircare.com.pl
 14. W sklepie można dokonywać wymian. Szczegółowe warunki wymiany określa sklep. W przypadku chęci wymiany towaru, należy skontaktować się ze sklepem, w celu uzyskania wszystkich informacji w tym zakresie.
 15. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać nie zniszczone i kompletne opakowanie, a wymieniany towar można wymienić na co najmniej równoważny cenowo.

 

VI REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku
   od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaż jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna
   z Umową jeżeli:

o    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający
 z okoliczności lub przeznaczenia;

o    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

o    nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

o    została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby,
   która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

o    udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

o    wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

o    treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności
   te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
   albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 2. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady
   po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

o    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

o    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

o    żądać wymiany produktu na wolny od wad;

o    żądać usunięcia wady

 1. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą
   na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy
   na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa
   się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 5. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną
   od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy
   lub usunięcia wady.
 7. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną
   od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej
   od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy,
   w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
   bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku
   przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. 23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania,
   do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 13. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie
   o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 16. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia
   w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 17. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny,
   może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
 18. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 19. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 20. Adresem reklamacyjnym jest: KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194.

 

VII GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta.
  Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta,
  oraz mogą zostać podane na żądanie.

 

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@aircare.com.pl bądź też listownie na adres: KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni,

 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194.

 1. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem http://www.aircare.pl/ lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
   od Umowy.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem,
   w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu
   z zastrzeżeniem, że:

o    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
 chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

o    w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

o    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

o    Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

 1. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 2. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca

 nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem
   lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
   w przypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

 lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
   po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
   nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

 lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał,

lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia

 od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej na drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło
   się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu
   go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

 

IX ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

o    umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz,

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne,
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@aircare.com.pl bądź też listownie
   na adres: KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej
   o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia
   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aircare.com.pl bądź też listownie na adres: KLIMAWENT S.A.,

 z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194.

 1. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
   po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa
   w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 2. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę
   lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie
   z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

o    telefon: +48 516 387 533, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00-16:00 oraz w piątki
 w godzinach 08:00-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

o    e-mail: sklep@aircare.com.pl

o    pisemnie na adres: KLIMAWENT S.A., z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego

 na stronie głównej Sklepu internetowego.

 1. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: https://www.aircare.com.pl oraz wszelkie materiały
   w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie
   i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku.